Obsah

Správy

POZVÁNKA

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
z v o l á v a m ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Varhaňovce volebného obdobia 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční dňa 2. decembra 2018 (nedeľa) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu vo Varhaňovciach, Varhaňovce 56, 082 05 Šarišské Bohdanovce, okr. Prešov celý text

ostatné | 28. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Nedodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri používaní vykurovacích telies a komínov sa najmä v období vykurovacej sezóny nevypláca.

Každé vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným počtom požiarov najmä v období prvých mrazov. „Vďaka“ technickým nedostatkom alebo ľudskej neznalosti či neopatrnosti, dochádza k vzniku požiarov, spôsobených tepelnými spotrebičmi určenými na vykurovanie, varenie, či ohrev teplej vody, poškodenými dymovodmi alebo komínovými telesami. Najväčší počet požiarov vzniká práve v súkromnom sektore – v rodinných a bytových domoch či v priestoroch ktoré s nimi súvisia. celý text

ostatné | 24. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie

Obec Varhaňovce v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov celý text

ostatné | 5. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Rozšírenie kapacity materskej školy Varhaňovce

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve vybudovaním nadstavby existujúcej materskej školy s interiérovým vybavením pre deti predškolského veku. celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Dobudovanie vodovodu v obci Varhaňovce

Hlavným cieľom projektu v oblasti zásobovania pitnou vodou je zabezpečiť prístup obyvateľov MRK v obci Varhaňovce k zdroju pitnej vody dobudovaním verejného vodovodu s využitím kapacity stávajúcich vodárenských sústav. V rámci projektu sa vybuduje 2 758,60 m vodovodnej siete vrátane prípojky.
Prostredníctvom dobudovania verejného vodovodu v obci Varhaňovce zabezpečiť obslužnosť lokality obývanej obyvateľmi MRK z verejného vodovodu prostredníctvom výdajného miesta pitnej vody v dostatočnej kvalite a kvantite.
celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Zmena cestovného poriadku linky 707405 Prešov-Žehňa-Brestov-Varhaňovce

Popis zmeny:
Platný od 01.10.2018.
Časová úprava odchodu spoja č. 66 zo zastávky Varhaňovce,OcÚ z 12.30 hod. na 12.25 hod. Odchod zo zastávky Šarišské Bohdanovce, ZŠ je bez zmeny.
celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Nový cestovný poriadok platný od 01.09.2018

Cestovný poriadok linky
707405 Prešov- Žehňa -Brestov-Varhaňovce
Popis zmeny:
úprava jazdnej doby v priebehu spojov č. 51,101,57,103,59,13,19,79,121,161,67,171,173,122,110,114,62,66,42,124,74,132,58,78,
Spoj č. 59 deliť na X“10“ a X“11“ (spoj č. 69). Následne naväzny spoj č. 66 deliť na X“10“ a X“11“(spoj č. 64). Dôvod - počas šk. prázdnin bez zach. ku zastávke ZŠ Šar. Bohdanovce.
celý text

ostatné | 19. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Varhaňovce-vodojem 100m3 a prívodné potrubie-líniová stavba

Obec Varhaňovce v posledných rokoch mala nedostatok pitnej vody a navyše voda nám často tečie zakalená. V letných mesiacoch sme to pociťovali oveľa intenzívnejšie. Obci sa podarilo po niekoľkoročnom úsilí vyrokovať s VVS, a.s. Košice, aby nás napojili na zdroj pitnej vody z Vodárenskej nádrže Starina prívodným potrubím z Šarišských Bohdanoviec a to realizáciou stavby "Varhaňovce-vodojem 100m3 a prívodné potrubie-líniová stavba." Ako vidíme na priložených fotografiách, stavba sa už realizuje. celý text

ostatné | 11. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Povinnosť kosiť a udržiavať trávnaté plochy

Každý je povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.
celý text

ostatné | 14. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Pracovná ponuka EUROTRADE - SR a.s.

Ponuka práce - Voľné pracovné miesta pre mužov aj ženy
Firma EUROTRADE - SR a.s. celý text

ostatné | 31. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
#

REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE V RÓMSKEJ OSADE

REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE V RÓMSKEJ OSADE
celý text

ostatné | 26. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Varhaňovce

Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Varhaňovce celý text

ostatné | 20. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkových ochorení

V zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005 a Vnútorného predpisu na vykonávanie opatrení na predchádzanie epidémie chrípky na škole si Vám dovoľujeme oznámiť, že z dôvodu opätovného vysokého výskytu chrípkových ochorení na škole a na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva prerušujeme výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Varhaňovce 20 v dňoch od 20.02.2018 – do 23.02.2018 . Nástup do školy je 5.3.2018 /pondelok/, po jarných prázdninách. celý text

ostatné | 20. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
logo Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Kamerový systém v obci Varhaňonvce

Obci Varhaňovce bol Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality schválený finančný príspevok vo výške 9000 EUR zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality na realizáciu projektu Kamerový systém v obci Varhaňovce. celý text

ostatné | 12. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Zmena cestovného poriadku

Zmena cestovného poriadku celý text

ostatné | 10. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
Chodník

Rekonštrukcia prístupovej cesty s prekrytím jestvujúceho rigolu chodníkom

Obci Varhaňovce bola poskytnutá dotácia vo výške 7000 EUR na Rekonštrukciu prístupovej cesty s prekrytím jestvujúceho rigolu chodníkom. celý text

ostatné | 30. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenavrátný finančný príspevok - Dobudovanie vodovodu v obci Varhaňovce

Na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok bola obci Varhaňovce schválená žiadosť o NFP pre projekt Dobudovanie vodovodu v obci Varhaňovce vo výške 361 443,41 EUR celý text

ostatné | 28. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok - Rozšírenie kapacity materskej školy Varhaňovce

Na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok bola obci Varhaňovce schválená žiadosť o NFP pre projekt Rozšírenie kapacity materskej školy Varhaňovce vo výške 340 500,00 EUR celý text

ostatné | 28. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Zníženie energetickej náročnosti budovy Ocú

Obec Varhaňovce v zastúpení starostkou obce Mgr. Ľubicou Pankievičovou a miestnym obecným zastupiteľstvom projektom reagovali na výzvu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry ako sprostredkovateľského organu pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia SR ako riadiaceho organu pre Operačný program Kvalita životného prostredia.
celý text

ostatné | 27. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Rekonštrukcia prístupovej cesty s prekrytím jestvujúceho rigolu

Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry – miestne komunikácie (cesty) v marginalizovaných rómskych komunitách, § 2a písm. b) zákona č. 526/2010 Z. z. celý text

ostatné | 1. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Výsledky volieb do VÚC

Výsledky volieb do VÚC celý text

ostatné | 6. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

ZOZNAM KANDIDÁTOV - VOĽBY DO VÚC 2017

ZOZNAM KANDIDÁTOV - VOĽBY DO VÚC 2017 celý text

ostatné | 10. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017
celý text

ostatné | 20. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o zverejnení VZN č.1/2017

Záväzná časť Územného plánu obce Varhaňovce, vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením obce Varhaňovce č. 1/2017.

Záväzná časť Územného plánu obce Varhaňovce je vyvesená na úradnej tabuli obce a na webovej stránke www.obecvarhanovce.sk po dobu 30 dní.
celý text

ostatné | 7. 7. 2017 | Autor: Správce Webu
FOTO: Pred vyhodením plastových fliaš, plechoviek, škatúľ a nápojových kartónov zmenšite ich objem.

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme

Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy polystyrénu často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z polovice naplneného – už viac nevpraceme. celý text

ostatné | 15. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Obci Varhaňovce bola udelená pečať rozvoja obce

Obci Varhaňovce bola udelená PEČAŤ
ako OBCI S PREDPOKLADOM STABILNÉHO ROZVOJA
na základe pozitívneho hodnotenia
ekonomických údajov, legislatívy, vrátane rozpočtovej zodpovednosti.
Analýza hodnotila efektívnosť narábania s finančnými prostriedkami určitou finančnou silou a kapacitou obce a efektivitu využívania a zhodnocovania majetku. celý text

ostatné | 21. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

POZOR: Zmena cestovného poriadku

Zmena cestovného poriadku od 01.03.2017 celý text

ostatné | 22. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o prerokovaní upraveného Návrhu územného plánu obce Varhaňovce

Prerokovanie „upraveného Návrhu územného plánu obce Varhaňovce po zapracovaní požiadaviek a pripomienok“ celý text

ostatné | 21. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o voľných pracovných miestach


ostatné | 26. 1. 2017 | Autor: Správce Webu