Obsah

25.04.2019

Rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie

Realizácia stavebných prác v rámci stavby Stabilizácia cesty III/3335 Varhaňovce zosuv - I. Etapa smer Bunetice

Detail

05.04.2019

Program odpadového hospodárstva obce Varhaňovce na roky 2016-2020

Program odpadového hospodárstva obce Varhaňovce na roky 2016-2020 Schválil: Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie Rozhodnutie číslo:OU-PO-OSZP3-2019/014899-02 zo dňa 20.03.2019

Detail

19.03.2019

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov v roku 2019

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov v roku 2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove sa obracia s výzvou k aktívnej spolupráci na všetkých občanov, rešpektovať zákon o ochrane pred požiarmi, nevypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, nefajčiť v lesoch a nezakladať oheň v priestoroch, alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Spoločným úsilím pri predchádzaní vzniku požiarov v prírodnom prostredí, pri dodržiavaní všetkých zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru chceme chrániť nielen lesy, ale aj Vaše životy, zdravie a majetok.

Detail

06.03.2019

Ochrana lesov a prírody pred požiarmi

Ochrana lesov a prírody pred požiarmi

Detail

28.02.2019

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Detail