Obsah

Správy

prvá
z 2
ďalší posledná

#

REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE V RÓMSKEJ OSADE

REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE V RÓMSKEJ OSADE
celý text

ostatné | 26. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Varhaňovce

Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Varhaňovce celý text

ostatné | 20. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkových ochorení

V zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005 a Vnútorného predpisu na vykonávanie opatrení na predchádzanie epidémie chrípky na škole si Vám dovoľujeme oznámiť, že z dôvodu opätovného vysokého výskytu chrípkových ochorení na škole a na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva prerušujeme výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Varhaňovce 20 v dňoch od 20.02.2018 – do 23.02.2018 . Nástup do školy je 5.3.2018 /pondelok/, po jarných prázdninách. celý text

ostatné | 20. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
logo Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Kamerový systém v obci Varhaňonvce

Obci Varhaňovce bol Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality schválený finančný príspevok vo výške 9000 EUR zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality na realizáciu projektu Kamerový systém v obci Varhaňovce. celý text

ostatné | 12. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Zmena cestovného poriadku

Zmena cestovného poriadku celý text

ostatné | 10. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
Chodník

Rekonštrukcia prístupovej cesty s prekrytím jestvujúceho rigolu chodníkom

Obci Varhaňovce bola poskytnutá dotácia vo výške 7000 EUR na Rekonštrukciu prístupovej cesty s prekrytím jestvujúceho rigolu chodníkom. celý text

ostatné | 30. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenavrátný finančný príspevok - Dobudovanie vodovodu v obci Varhaňovce

Na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok bola obci Varhaňovce schválená žiadosť o NFP pre projekt Dobudovanie vodovodu v obci Varhaňovce vo výške 361 443,41 EUR celý text

ostatné | 28. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok - Rozšírenie kapacity materskej školy Varhaňovce

Na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok bola obci Varhaňovce schválená žiadosť o NFP pre projekt Rozšírenie kapacity materskej školy Varhaňovce vo výške 340 500,00 EUR celý text

ostatné | 28. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Zníženie energetickej náročnosti budovy Ocú

Obec Varhaňovce v zastúpení starostkou obce Mgr. Ľubicou Pankievičovou a miestnym obecným zastupiteľstvom projektom reagovali na výzvu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry ako sprostredkovateľského organu pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia SR ako riadiaceho organu pre Operačný program Kvalita životného prostredia.
celý text

ostatné | 27. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Rekonštrukcia prístupovej cesty s prekrytím jestvujúceho rigolu

Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry – miestne komunikácie (cesty) v marginalizovaných rómskych komunitách, § 2a písm. b) zákona č. 526/2010 Z. z. celý text

ostatné | 1. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Výsledky volieb do VÚC

Výsledky volieb do VÚC celý text

ostatné | 6. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

ZOZNAM KANDIDÁTOV - VOĽBY DO VÚC 2017

ZOZNAM KANDIDÁTOV - VOĽBY DO VÚC 2017 celý text

ostatné | 10. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017
celý text

ostatné | 20. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o zverejnení VZN č.1/2017

Záväzná časť Územného plánu obce Varhaňovce, vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením obce Varhaňovce č. 1/2017.

Záväzná časť Územného plánu obce Varhaňovce je vyvesená na úradnej tabuli obce a na webovej stránke www.obecvarhanovce.sk po dobu 30 dní.
celý text

ostatné | 7. 7. 2017 | Autor: Správce Webu
FOTO: Pred vyhodením plastových fliaš, plechoviek, škatúľ a nápojových kartónov zmenšite ich objem.

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme

Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy polystyrénu často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z polovice naplneného – už viac nevpraceme. celý text

ostatné | 15. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Obci Varhaňovce bola udelená pečať rozvoja obce

Obci Varhaňovce bola udelená PEČAŤ
ako OBCI S PREDPOKLADOM STABILNÉHO ROZVOJA
na základe pozitívneho hodnotenia
ekonomických údajov, legislatívy, vrátane rozpočtovej zodpovednosti.
Analýza hodnotila efektívnosť narábania s finančnými prostriedkami určitou finančnou silou a kapacitou obce a efektivitu využívania a zhodnocovania majetku. celý text

ostatné | 21. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

POZOR: Zmena cestovného poriadku

Zmena cestovného poriadku od 01.03.2017 celý text

ostatné | 22. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o prerokovaní upraveného Návrhu územného plánu obce Varhaňovce

Prerokovanie „upraveného Návrhu územného plánu obce Varhaňovce po zapracovaní požiadaviek a pripomienok“ celý text

ostatné | 21. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o voľných pracovných miestach


ostatné | 26. 1. 2017 | Autor: Správce Webu
prvá
z 2
ďalší posledná