Obsah

Správy

prvá
z 3
posledná

Havaríjna situácia na prečerpávacej stanici kanalizácie

Havaríjna situácia celý text

ostatné | 11. 10. 2019 | Autor: Správca Webu1

Dotazník

Dotazník zameraný na zistenie dôležitosti a spokojnosti vybraných kritérií kvality v prímestskej autobusovej doprave na území Prešovského samosprávneho kraja. celý text

ostatné | 4. 10. 2019 | Autor: Správca Webu1
Výkup papiera

Výkup papiera

10. 08. 2019 o 12:15 pred obecným úradom sa uskutoční výkup papiera výmenou za toaletný papier a hygienické potreby. celý text

ostatné | 7. 8. 2019 | Autor: Správca Webu1
Pozvánka

Deň obce Varhaňovce

Obecný úrad zastúpený starostkou Vás pozýva na deň obce. celý text

ostatné | 18. 7. 2019 | Autor: Správca Webu1
Očkovanie psov

Očkovanie psov

V sobotu 20.7.2019 o 10:00, v parku oproti obecnému úradu, sa uskutoční vakcinácia psov proti besnote a čipovanie psov. celý text

ostatné | 18. 7. 2019 | Autor: Správca Webu1
Mobilný odber krvi 2

Mobilný odber krvi

Mobilný odber krvi celý text

ostatné | 31. 5. 2019 | Autor: Správca Webu1

Vývoz jedlých olejov

Dňa 22.5.2019 bude vykonaný vývoz jedlých olejov.
Oleje je možné doniesť pred obecný úrad v PET fľašiach. celý text

ostatné | 17. 5. 2019 | Autor: Správca Webu1

Rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie

Realizácia stavebných prác v rámci stavby Stabilizácia cesty III/3335 Varhaňovce zosuv - I. Etapa smer Bunetice celý text

ostatné | 25. 4. 2019 | Autor: Správca Webu1
#

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov v roku 2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove sa obracia s výzvou k aktívnej spolupráci na všetkých občanov, rešpektovať zákon o ochrane pred požiarmi, nevypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, nefajčiť v lesoch a nezakladať oheň v priestoroch, alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Spoločným úsilím pri predchádzaní vzniku požiarov v prírodnom prostredí, pri dodržiavaní všetkých zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru chceme chrániť nielen lesy, ale aj Vaše životy, zdravie a majetok. celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor: Správca Webu1

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov

V súvislosti s rýchlym šírením afrického moru ošípaných a Ukrajine, v Poľsku, Maďarsku a Rumunsku od 6.11.2018 všetky chovy ošípaných, teda aj tie, ktoré chovajú len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu musia byť v zmysle Rozhodnutia s ním spojenej legislatívy registrované v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat.

celý text

ostatné | 14. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Nedodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri používaní vykurovacích telies a komínov sa najmä v období vykurovacej sezóny nevypláca.

Každé vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným počtom požiarov najmä v období prvých mrazov. „Vďaka“ technickým nedostatkom alebo ľudskej neznalosti či neopatrnosti, dochádza k vzniku požiarov, spôsobených tepelnými spotrebičmi určenými na vykurovanie, varenie, či ohrev teplej vody, poškodenými dymovodmi alebo komínovými telesami. Najväčší počet požiarov vzniká práve v súkromnom sektore – v rodinných a bytových domoch či v priestoroch ktoré s nimi súvisia. celý text

ostatné | 24. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie - označenie psa

Obec Varhaňovce v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov celý text

ostatné | 5. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Rozšírenie kapacity materskej školy Varhaňovce

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve vybudovaním nadstavby existujúcej materskej školy s interiérovým vybavením pre deti predškolského veku. celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Dobudovanie vodovodu v obci Varhaňovce

Hlavným cieľom projektu v oblasti zásobovania pitnou vodou je zabezpečiť prístup obyvateľov MRK v obci Varhaňovce k zdroju pitnej vody dobudovaním verejného vodovodu s využitím kapacity stávajúcich vodárenských sústav. V rámci projektu sa vybuduje 2 758,60 m vodovodnej siete vrátane prípojky.
Prostredníctvom dobudovania verejného vodovodu v obci Varhaňovce zabezpečiť obslužnosť lokality obývanej obyvateľmi MRK z verejného vodovodu prostredníctvom výdajného miesta pitnej vody v dostatočnej kvalite a kvantite.
celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Zmena cestovného poriadku linky 707405 Prešov-Žehňa-Brestov-Varhaňovce

Popis zmeny:
Platný od 01.10.2018.
Časová úprava odchodu spoja č. 66 zo zastávky Varhaňovce,OcÚ z 12.30 hod. na 12.25 hod. Odchod zo zastávky Šarišské Bohdanovce, ZŠ je bez zmeny.
celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Nový cestovný poriadok platný od 01.09.2018

Cestovný poriadok linky
707405 Prešov- Žehňa -Brestov-Varhaňovce
Popis zmeny:
úprava jazdnej doby v priebehu spojov č. 51,101,57,103,59,13,19,79,121,161,67,171,173,122,110,114,62,66,42,124,74,132,58,78,
Spoj č. 59 deliť na X“10“ a X“11“ (spoj č. 69). Následne naväzny spoj č. 66 deliť na X“10“ a X“11“(spoj č. 64). Dôvod - počas šk. prázdnin bez zach. ku zastávke ZŠ Šar. Bohdanovce.
celý text

ostatné | 19. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Varhaňovce-vodojem 100m3 a prívodné potrubie-líniová stavba

Obec Varhaňovce v posledných rokoch mala nedostatok pitnej vody a navyše voda nám často tečie zakalená. V letných mesiacoch sme to pociťovali oveľa intenzívnejšie. Obci sa podarilo po niekoľkoročnom úsilí vyrokovať s VVS, a.s. Košice, aby nás napojili na zdroj pitnej vody z Vodárenskej nádrže Starina prívodným potrubím z Šarišských Bohdanoviec a to realizáciou stavby "Varhaňovce-vodojem 100m3 a prívodné potrubie-líniová stavba." Ako vidíme na priložených fotografiách, stavba sa už realizuje. celý text

ostatné | 11. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Povinnosť kosiť a udržiavať trávnaté plochy

Každý je povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.
celý text

ostatné | 14. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Pracovná ponuka EUROTRADE - SR a.s.

Ponuka práce - Voľné pracovné miesta pre mužov aj ženy
Firma EUROTRADE - SR a.s. celý text

ostatné | 31. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
#

REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE V RÓMSKEJ OSADE

REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE V RÓMSKEJ OSADE
celý text

ostatné | 26. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Varhaňovce

Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Varhaňovce celý text

ostatné | 20. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkových ochorení

V zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005 a Vnútorného predpisu na vykonávanie opatrení na predchádzanie epidémie chrípky na škole si Vám dovoľujeme oznámiť, že z dôvodu opätovného vysokého výskytu chrípkových ochorení na škole a na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva prerušujeme výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Varhaňovce 20 v dňoch od 20.02.2018 – do 23.02.2018 . Nástup do školy je 5.3.2018 /pondelok/, po jarných prázdninách. celý text

ostatné | 20. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
logo Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Kamerový systém v obci Varhaňonvce

Obci Varhaňovce bol Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality schválený finančný príspevok vo výške 9000 EUR zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality na realizáciu projektu Kamerový systém v obci Varhaňovce. celý text

ostatné | 12. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Zmena cestovného poriadku

Zmena cestovného poriadku celý text

ostatné | 10. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
Chodník

Rekonštrukcia prístupovej cesty s prekrytím jestvujúceho rigolu chodníkom

Obci Varhaňovce bola poskytnutá dotácia vo výške 7000 EUR na Rekonštrukciu prístupovej cesty s prekrytím jestvujúceho rigolu chodníkom. celý text

ostatné | 30. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenavrátný finančný príspevok - Dobudovanie vodovodu v obci Varhaňovce

Na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok bola obci Varhaňovce schválená žiadosť o NFP pre projekt Dobudovanie vodovodu v obci Varhaňovce vo výške 361 443,41 EUR celý text

ostatné | 28. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok - Rozšírenie kapacity materskej školy Varhaňovce

Na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok bola obci Varhaňovce schválená žiadosť o NFP pre projekt Rozšírenie kapacity materskej školy Varhaňovce vo výške 340 500,00 EUR celý text

ostatné | 28. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Zníženie energetickej náročnosti budovy Ocú

Obec Varhaňovce v zastúpení starostkou obce Mgr. Ľubicou Pankievičovou a miestnym obecným zastupiteľstvom projektom reagovali na výzvu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry ako sprostredkovateľského organu pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia SR ako riadiaceho organu pre Operačný program Kvalita životného prostredia.
celý text

ostatné | 27. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Rekonštrukcia prístupovej cesty s prekrytím jestvujúceho rigolu

Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry – miestne komunikácie (cesty) v marginalizovaných rómskych komunitách, § 2a písm. b) zákona č. 526/2010 Z. z. celý text

ostatné | 1. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
prvá
z 3
posledná