Obsah

Správy

prvá
z 4
ďalší posledná

covid 19

COVID - 19

10 odporúčaní pri COVID - 19

Čo robiť, ak ste chorý

Pomoc sebe a druhým

Osoby s vyšším rizikom ochorenia celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor: Správca Webu1

OPATRENIA UVZ SR a USMERNENIE hlavného hygienika

OPATRENIE UVZ SR karantena,

OPATRENIE UVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok,

OPATRENIE UVZ SR pri ohrození verejného zdravia,

USMERNENIE hlavného hygienika SR COVID-19 - 4.aktualizácia
celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správca Webu1
ikona

Modlitba za ochranu ku Klokočovskej Bohorodičke v čase epidémie

Modlitba celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správca Webu1
erb

OZNAM

OBECNÉHO ÚRADU VARHAŇOVCE celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správca Webu1

Usmernenie hlavného hygienika SR

Usmernenie hlavného hygienika SR - karantena celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správca Webu1
virus

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška - rozhodnutie - zákaz verejných podujatí

Verejná vyhláška - rozhodnutie - izolácia v domácom prostredí celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správca Webu1
požiar

Ochrana lesov pred požiarmi

Ochrana lesov pred požiarmi
celý text

ostatné | 4. 3. 2020 | Autor: Správca Webu1
.

Krásny Nový rok!

Krásny Nový rok! celý text

ostatné | 31. 12. 2019 | Autor: Správca Webu1
pohotovosť

Pohotovosť - Košice

Pohotovosť - Košice celý text

ostatné | 6. 11. 2019 | Autor: Správca Webu1
#

Rozšírenie kapacity materskej školy Varhaňovce

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve vybudovaním nadstavby existujúcej materskej školy s interiérovým vybavením pre deti predškolského veku. celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Dobudovanie vodovodu v obci Varhaňovce

Hlavným cieľom projektu v oblasti zásobovania pitnou vodou je zabezpečiť prístup obyvateľov MRK v obci Varhaňovce k zdroju pitnej vody dobudovaním verejného vodovodu s využitím kapacity stávajúcich vodárenských sústav. V rámci projektu sa vybuduje 2 758,60 m vodovodnej siete vrátane prípojky.
Prostredníctvom dobudovania verejného vodovodu v obci Varhaňovce zabezpečiť obslužnosť lokality obývanej obyvateľmi MRK z verejného vodovodu prostredníctvom výdajného miesta pitnej vody v dostatočnej kvalite a kvantite.
celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Varhaňovce-vodojem 100m3 a prívodné potrubie-líniová stavba

Obec Varhaňovce v posledných rokoch mala nedostatok pitnej vody a navyše voda nám často tečie zakalená. V letných mesiacoch sme to pociťovali oveľa intenzívnejšie. Obci sa podarilo po niekoľkoročnom úsilí vyrokovať s VVS, a.s. Košice, aby nás napojili na zdroj pitnej vody z Vodárenskej nádrže Starina prívodným potrubím z Šarišských Bohdanoviec a to realizáciou stavby "Varhaňovce-vodojem 100m3 a prívodné potrubie-líniová stavba." Ako vidíme na priložených fotografiách, stavba sa už realizuje. celý text

ostatné | 11. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Povinnosť kosiť a udržiavať trávnaté plochy

Každý je povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.
celý text

ostatné | 14. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE V RÓMSKEJ OSADE

REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE V RÓMSKEJ OSADE
celý text

ostatné | 26. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Varhaňovce

Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Varhaňovce celý text

ostatné | 20. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
logo Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Kamerový systém v obci Varhaňonvce

Obci Varhaňovce bol Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality schválený finančný príspevok vo výške 9000 EUR zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality na realizáciu projektu Kamerový systém v obci Varhaňovce. celý text

ostatné | 12. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Obci Varhaňovce bola udelená pečať rozvoja obce

Obci Varhaňovce bola udelená PEČAŤ
ako OBCI S PREDPOKLADOM STABILNÉHO ROZVOJA
na základe pozitívneho hodnotenia
ekonomických údajov, legislatívy, vrátane rozpočtovej zodpovednosti.
Analýza hodnotila efektívnosť narábania s finančnými prostriedkami určitou finančnou silou a kapacitou obce a efektivitu využívania a zhodnocovania majetku. celý text

ostatné | 21. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
prvá
z 4
ďalší posledná