Obsah

Nedodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri používaní vykurovacích telies a komínov sa najmä v období vykurovacej sezóny nevypláca.

Typ: ostatné
Každé vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným počtom požiarov najmä v období prvých mrazov. „Vďaka“ technickým nedostatkom alebo ľudskej neznalosti či neopatrnosti, dochádza k vzniku požiarov, spôsobených tepelnými spotrebičmi určenými na vykurovanie, varenie, či ohrev teplej vody, poškodenými dymovodmi alebo komínovými telesami. Najväčší počet požiarov vzniká práve v súkromnom sektore – v rodinných a bytových domoch či v priestoroch ktoré s nimi súvisia.

Každé vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným počtom požiarov najmä v období prvých mrazov. „Vďaka“ technickým nedostatkom alebo ľudskej neznalosti či neopatrnosti, dochádza k vzniku požiarov, spôsobených tepelnými spotrebičmi určenými na vykurovanie, varenie, či ohrev teplej vody, poškodenými dymovodmi alebo komínovými telesami. Najväčší počet požiarov vzniká práve v súkromnom sektore – v rodinných a bytových domoch či v priestoroch ktoré s nimi súvisia.

    Z rozboru požiarovosti vyplýva, že v okresoch Prešov a Sabinov bolo od 01.09.2017 do 30.04.2018 zaznamenaných 158 požiarov, pri ktorých boli vyčíslené priame škody na 648 680 eur a uchránené hodnoty vo výške 1 368 740 eur. Vo dvoch prípadoch sa jednalo o požiar rodinného domu, pri ktorých došlo k usmrteniu 2 osôb. Ako príčinou vzniku požiarov bola určená nedbalosť pri fajčení. Počas  vykurovacieho obdobia vzniklo 48 požiarov, pri ktorých bolo zranených 5 osôb pri obsluhe a poruche vykurovacieho telesa dymovodov a komínov. Najčastejšími príčinami vzniku požiarov počas vykurovacieho obdobia bolo vyhorenie sadzí v komíne a zle umiestnenie (inštalácia) vykurovacieho telesa, dymovodu.  

     V objekte farského úradu v obci Brezovička a rodinnom dome obec Fintice vznikol požiar pôsobením teploty od krbu, kde došlo k iniciovaniu horenia horľavých látok, zabudovaných v stropnej a strešnej konštrukcii. Nezabúdajme že pre stavbu krbu musí byť spracovaná technická dokumentácia. Pripojenie krbovej vložky na komín prostredníctvom dymovodu musí byť vyhotovené v zmysle platných právnych predpisov. Každý dokončený krb musí mať návod na používanie a revíznu správu, ktorú môže vyhotoviť len odborne spôsobila osoba.

    Z uvedenej štatistiky požiarovosti vyplýva, že opatrnosti nie je nikdy dosť. Komíny ako stavebné konštrukcie patria k najviac namáhaným častiam stavby. Životnosť komína je najviac ohrozovaná prudkými zmenami teplôt, poveternostnými vplyvmi a agresívnymi kondenzátmi spalín horenia.

 

       K predchádzaniu vzniku požiarov  v domácnostiach v rodinných domoch a obytných

                      domoch, Vám poskytujeme zopár dobre myslených rád :

 

- komínové  telesá udržiavajte  v  dobrom  technickom  stave. Dbajte na pravidelné  čistenie                   
   a vykonávanie kontroly. Vymetanie  sadzí  v komíne a vyberanie pevných usadenín musí  byť
   samozrejmosťou, rovnako ako kontrola technického stavu,

-  nikdy nehaste prípadný požiar sadzí v komíne vodou, mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu,

- neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály,      
-  nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny,  

-  inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,   

-  dbajte na to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke  

   predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,  

-  popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob,  

-  nenechávajte  bez dozoru deti v blízkosti palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov,

   elektrických a iných spotrebičov ako aj v blízkosti otvoreného ohňa,  

-  pri elektrických spotrebičoch dávajte pozor, napr. v kúpeľni, na často používané infražiariče. Tie sa

   rozžeravia  na vysoké  teploty, a preto  sa akékoľvek horľavé materiály vo vzdialenosti 1 m nesmú

   vôbec vyskytovať.

-  dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových

   tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály.   

   Pamätajte – čas venovaný dodržiavaniu pravidiel bezpečnej manipulácie so spotrebičmi sa Vám mnohonásobne vyplatí. Dôsledné preventívne opatrenia Vám ochránia zdravie a majetok pred požiarmi. Hasiči sú pripravení Vám odborne poradiť v danej problematike.    

 

     V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou a bez paniky. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. V prípade že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, ohláste požiar čo najskôr Hasičskému a  záchrannému  zboru  na linku č. 150 alebo na linku tiesňového volania č. 112.

Spracoval: npor. Ľubomír Kijovský – samostatný inšpektor oddelenia požiarnej prevencie OR HaZZ v Prešove.


Vytvorené: 24. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 24. 10. 2018 10:13
Autor: Správce Webu