Obsah

Povinnosť kosiť a udržiavať trávnaté plochy

Typ: ostatné
Každý je povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.

Podľa § 3 zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

(1) Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“) je povinný

a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,

b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis2b) neustanovuje inak,

c) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí,3)

d) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.

Aby sa zabránilo tomuto nežiadúcemu stavu, žiadame vlastníkov – nájomcov /užívateľov/ poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie  citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, na povinnosť  pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím, (najmenej 2 krát do roka), čím sa zabráni ďaľšiemu šíreniu burín a škodcov.

Podľa § 25 ods. 1 písmeno b) zákona sa priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy dopustí ten, kto spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku. 

Za priestupok podľa ods. 1 písmeno b) zákona môže pozemkový a lesný odbor Okresného úradu Košice  úrad uložiť pokutu až do výšky 330 €.

Podľa § 26 ods. 1 písmeno b) zákona sa podnikateľ ( § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka ) dopustí správneho deliktu, ak spôsobí svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskej pôdy alebo nepoľnohospodárskej pôdy. V súlade s § 26 ods. 2 zákona podnikateľovi uloží orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy pokutu od 165 € Sk do 33 193 € za každý hektár poľnohospodárskej pôdy, ak sa na ňom dopúšťa správneho deliktu podľa § 26 odsek 1 zákona.

Upozorňujeme na povinnosť každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy vykonať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou, ktorá mu vyplýva z § 3 ods. 1, písm. a) citovaného zákona.

Mgr. Ľubica Pankievičová, starostka obce


Vytvorené: 14. 6. 2018
Posledná aktualizácia: 14. 6. 2018 09:37
Autor: Správce Webu