Obsah

Výberové konanie na členov miestnej občianskej poriadkovej služby vo Varhaňovciach

Typ: ostatné
MOPS

Obec Varhaňovce, Varhaňovce 56, 082 05 Šarišské Bohdanovce

 

vyhlasuje výberové konanie na

 • 6 (šesť) pracovných miest člena miestnej občianskej poriadkovej služby pre uzatvorenie pracovnej zmluvy na plný úväzok od 1.01.2018  na obdobie 12 mesiacov.
 • 4 (štyri) pracovné miesta člena niestnej občianskej poriadková služba pre uzatvorenie pracovnej zmluvy na polovičný úväzok od 1.01.2018  na obdobie 12 mesiacov.
 •  

Výberové konanie sa uskutoční dňa 01.12.2017 so začiatkom o 10,00 hod.

v budove Obecného úradu vo Varhaňovciach, Varhaňovce 56, v priestoroch  zasadačky Obecného úradu

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť:

 1. osobne do podateľne Obecného úradu vo Varhaňovciach
 2. poštou na adresu Obecný úrad Varhaňovce, Varhaňovce 56, 082 05 Šarišské Bohdanovce.

 

Uzávierka na predkladanie žiadostí o zaradenie do výberového konania je do 27.11.2017 do 14,00 hodiny, pričom sa za dodržanie termínu sa považuje fyzické doručenie žiadosti Obci Varhaňovce (nie potvrdenie pošty, že záujemca svoju žiadosť odoslal). Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

 

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

(formuláre pre body 1. a 2. a 5. tvoria prílohu vyhlásenia výberového konania):

 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 2. životopis záujemcu, originál podpísaný žiadateľom,
 3. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace potvrdzujúci bezúhonnosť v oblasti trestných činov podľa 1. hlavy Trestné činy proti životu a zdraviu Trestného zákona č. 300/2005 Z. z.      a akéhokoľvek zločinu v zmysle Trestného zákona č. 300/2005 Z. z., originál,
 4. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – vysvedčenie preukazujúce ukončenie minimálne povinnej školskej dochádzky, kópia,
 5. súhlas so spracovaním osobných údajov, originál podpísaný žiadateľom.

 

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu člena rómskej občianskej hliadky sú:

 • ukončená povinná školská dochádzka
 • vek minimálne 18 rokov
 • bezúhonnosť

Výberové kritériá na pozíciu člena MOPS sú:

 • znalosť jazyka cieľovej skupiny – výhoda
 • znalosť obyvateľov cieľovej skupiny (obyvateľov komunity) – výhoda
 • motivácia pre prácu s členmi skupín postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením, aktívne zapájanie sa do komunitného života, dobrovoľnícke činnosti,
 • komunikačné zručnosti, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť
 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike
 • vysporiadané záväzky voči Obci Varhaňovce

 

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí k žiadosti priložia všetky požadované prílohy a ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Miestom výkonu práce je územie obce Varhaňovce.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. január 2018.

 

Náplň práce občianskej hliadky

 • zúčastňovať sa všetkých školení, kurzov, seminárov, poučovania a pod., ktoré budú v rámci projektu organizované pre zvýšenie kvalifikácie členov MOPS
 • pomáhať v činnosti terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov
 • asertívne (kľudne, s pochopením) zjednávať poriadok a riešiť konflikty medzi príslušníkmi MRK ako aj konflikty v celej obci
 • dohliadať  na  dodržiavanie   verejného   poriadku  pri  organizovaní  kultúrnych,  športových  a iných akcií
 • dohliadať na dodržiavanie nočného pokoja v marginalizovaných rómskych komunitách
 • monitorovať     okolie     rodinných     domov,     obydlí     a iného     súkromného    majetku v marginalizovaných rómskych komunitách
 • monitorovať a vykonať činnosti predchádzajúce vzniku verejného znečistenia odpadmi
 • dohliadať nad poškodzovaním súkromného a verejného majetku
 • dohliadať nad miestami, v ktorých dochádza k stretávaniu sa maloletých detí v neskorých večerných hodinách v záujme prevencie užívania drog a iných návykových látok
 • asistovať pri výkone kontroly maloletých osôb do 15 rokov veku, ktoré sa zdržiavajú bez dozoru zákonných zástupcov po 21,00 hod. na verejných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje
 • zisťovať dôvody prečo sa maloleté deti nezúčastňujú povinnej školskej dochádzky
 • upozorňovať na správne nakladanie s odpadmi a na zákaz vypaľovania trávy a zákaz zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný vznik požiaru
 • monitorovať a oznamovať vznik nelegálnych skládok odpadu
 • monitorovať a ohlasovať nelegálny odber elektrickej energie, vody a pod.
 • monitorovať drobné násilné činy (napr. hádzanie kameňov do áut, škrabanie laku na autách, sprejovanie stien a pod.) a vykonávať operatívne zákroky na zabránenie tomuto konaniu deťmi a mladistvými
 • pomáhať pri výkone činnosti mestskej polície alebo policajného zboru v osadách
 • zabezpečovať bezpečnosť detí, hlavne počas príchodu do školy a odchodu zo školy, na cestných komunikáciách a zabezpečovať ich bezpečný prechod cez priechod pre chodcov
 • viesť dennú evidenciu o počte riešených udalostí počas výkonu práce
 • vykonávať ďalšie práce podľa pokynov pracovníka, zodpovedného za realizáciu projektu.

 

Informácie o projekte Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby vo Varhaňovciach  (MOPS) sú zverejňované na  obec-2/miestna-obcianska-poriadkova-sluzba/

 

Vo Varhaňovciach, 07.11.2017

 

                                                                                                Mgr. Ľubica Pankievičová, v. r.

                                                                                                  starostka obce Varhaňovce


Príloha

Vytvorené: 7. 11. 2017
Posledná aktualizácia: 26. 11. 2017 23:13
Autor: Správce Webu