Obsah

Terénna sociálna práca

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

realizuje národný projekt

 „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“

Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote  spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti.

Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci/ zamestnankyne našej obce:

Terénny sociálny pracovník:

Mgr. Lenka Sečková

e-mail: tsp.varhanovce@gmail.com

tel.č. : 0907404028

 

Terénni pracovníci :

Mgr. Nikola Sedláková, Bc. Klaudia Balogová, Jaroslav Slepčík

e-mail: tsp.varhanovce@gmail.com

tel.č. : 0907 404 028,  

            0908 098 412

 

Terénny sociálny pracovník:

 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie jednotlivcov a rodín so sociálnymi problémami v rámci cieľovej skupiny,

• posudzovanie životnej situácie osôb v kontexte ich sociálnych vzťahov,

• poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a podpora pri zabezpečovaní sociálnej služby,

 • poskytovanie sociálnej intervencie a plánovanie procesu riešenia sociálneho problému,

 • individuálny a skupinový poradenský proces,

 • sprostredkovanie kontaktu s aktérmi v spoločenskom prostredí, ktorých sa týka daný sociálny problém,

• poskytovanie pomoci pri riešení osobných záležitostí, vrátane koordinácie potrebných sociálnych, pedagogických, psychologických, zdravotných a iných služieb v záujme klienta,

 • krízová intervencia,

• evidencia priamej prípadovej práce,

 • zber dát v lokalite, v spolupráci s RK.

Terénny pracovník :

• kontaktovanie potenciálnych osôb so sociálnymi problémami,

 · pomoc v problémových alebo krízových situáciách,

 • uľahčovanie komunikácie a sprostredkovanie kontaktov v komunite,

 • poskytovanie informácií o sociálnych službách, o základných právach a povinnostiach,

 • sprevádzanie klientov v rámci riešenia ich sociálnych problémov,

 • pomoc pri výkone opatrení v oblasti primárnej prevencie,

• vytváranie podmienok pre terénnu sociálnu prácu,

 • zber dát v lokalite, v spolupráci s terénnym sociálnym pracovníkom.