Obsah

Oznam o voľnom pracovnom mieste

Typ: ostatné
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

Základná škola, Varhaňovce 20

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce

Varhaňovce 20, Varhaňovce

Termín nástupu

20.11.2017

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

16.11.2017

Rozsah úväzku

100%

Počet študentov školy

115

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC

Znalosť práce s PC - Microsoft Office, internet pokročilý

Vzdelanie

Kvalifikačné predpoklady:
Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená:

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
- v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
- v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
- v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
- v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
- v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
- v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.
Úplné stredné odborné vzdelanie
- v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
- úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
- úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z.z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31.12.2016

Ďalšie požiadavky

Zoznam požadovaných dokladov pre uchádzačov:
1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania;
2. Profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe;
3. Motivačný list ;
4. Overené fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške,);
5. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace);
6. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch

Termín posielania žiadostí o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 14.11.2017.
Dôležitý je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

Žiadosti do výberového konania je možné doručiť:
- osobne na riaditeľstvo školy
- poštou na adresu Základná škola Varhaňovce 20, 082 05 Šarišské Bohdanovce
- e-mailom zsvarhanovce1-4@email.cz


Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Vo Varhaňovciach 6.11.2017
Mgr. Monika Filipovičová - riaditeľka školy
 

Ďalšie požiadavky

Pracovná pozícia pedagogického asistenta je v rámci Národného projektu "Škola otvorená všetkým".

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia

Základná škola
Varhaňovce 20
08205 Varhaňovce
0517781159

Kontaktná osoba

Mgr.Monika Filipovičová
0917 539 076

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vytvorené: 7. 11. 2017
Posledná aktualizácia: 25. 11. 2017 23:12
Autor: