Obsah

Profil verejného obstarávateľa

Obec Varhaňovce je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Varhaňovce

Varhaňovce 56
082 05 Š. Bohdanovce

Tel.: +421 51 77 811 17, +421 51 749 5471
Email: varhanovce@stonline.sk
Web: www.obecvarhanovce.sk

IČO: 00 327 956
DIČ: 2021296717
Bankové spojenie: VÚB banka a.s. Slovensko 20627572/0200

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Varhaňovce v zmysle zákona č.343/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Varhaňovce, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.