Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Rok 2016

VZN 4-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Varhaňovce Stiahnuté: 210x

Návrh VZN 4-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Varhaňovce Stiahnuté: 136x

VZN Pohrebisko Stiahnuté: 157x

VZN 2-2016 Stiahnuté: 132x

Návrh VZN 3-2016 o výstavbe údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Varhaňovce Stiahnuté: 123x

Návrh VZN 2-2016 Stiahnuté: 114x

VZN 1-2016 Požiarny poriadok obce Varhaňovce Stiahnuté: 167x

Návrh VZN 1-2016 Požiarny poriadok obce Varhaňovce Stiahnuté: 162x

VZN 6-2015 o verejnom poriadku Stiahnuté: 152x

Rok 2015

VZN č. 5-2015 o miestnych daniach, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 157x

VZN č.4-2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Varhaňovce Stiahnuté: 139x

VZN č. 3-2015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Varhaňovce Stiahnuté: 129x

Návrh VZN o verejnom poriadku Stiahnuté: 133x

Návrh VZN o miestnch daniach, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné opdpady Stiahnuté: 129x

Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Varhaňovce Stiahnuté: 130x

Návrh VZN o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Varhaňovce Stiahnuté: 127x

VZN č.2-2015 o výstavbe,údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce varhaňovce Stiahnuté: 128x

VZN 1-2015 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Stiahnuté: 141x

Rok 2013

VZN č. 5/2013 dane a poplatky na r. 2014 Stiahnuté: 130x

VZN č. 4/2013 príspevok na financovanie škôl na r. 2014 Stiahnuté: 130x

Stránka