Obsah

14.08.2017

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozývame Vás na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 18.08.2017 o 19.00 hod. v zasadačke OcÚ vo Varhaňovciach

Detail

09.08.2017

Oznam o výberovom konaní KC

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Anima n.o., Švábska 2, Prešov. Vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na a) jedno pracovné miesto odborného garanta KC; b) jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC; c) jedno pracovné miesto pracovníka KC Výberové konanie sa uskutoční dňa 28/08/2017 o _8:00_ hod. v priestoroch Komunitného centra, Varhaňovce 173. Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu Anima n.o., Švábska 2, 080 05 Prešov. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem. Záujemcovia sa môžu uchádzať aj o viacero pozícií. Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 23/08/2017 do konca pracovnej doby

Detail

12.07.2017

Oznámenie o vyhlásení výberového konania TSP

Oznámenie o vyhlásení výberového konania Obecný úrad Varhaňovce, Varhaňovce 56, 082 05 Šarišské Bohdanovce vyhlasuje výberové konanie na 3 pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP), Výberové konanie sa uskutoční dňa 14.08.2017 o 9.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Varhaňovce. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 08.08.2017 (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).

Detail

07.07.2017

Oznámenie o zverejnení VZN č.1/2017

Záväzná časť Územného plánu obce Varhaňovce, vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením obce Varhaňovce č. 1/2017. Záväzná časť Územného plánu obce Varhaňovce je vyvesená na úradnej tabuli obce a na webovej stránke www.obecvarhanovce.sk po dobu 30 dní.

Detail

07.06.2017

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na pozíciu - Školský špeciálny pedagóg

Základná škola Varhaňovce 20, 0852 05 Šarišské Bohdanovce vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: Školský špeciálny pedagóg Termín posielania žiadostí o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 26.6.2017.

Detail

26.05.2017

Farsko - obecný ples Varhaňovce 2017

.

Detail

23.01.2017

Otvorenie KC

Otvorenie KC

Detail

23.01.2017

Deň obce 2015

Deň obce 2015

Detail

18.01.2017

Elba

Otvorenie školy

Detail

11.01.2017

Október 2016

Úcta k starším

Detail

Vitajte na nových oficiálnych stránkach obce Varhaňovce

 
Predstavenie obce

Varhaňovce ležia v Košickej kotline pod západnými výbežkami Slanských vrchov, 22 kilometrov od okresného mesta Prešov, v nadmorskej výške okolo 270 m. Obcou preteká Olšavec potok.

V obci je vybudovaný obecný vodovod s vodojemom. Obec je plne plynofikovaná. Miestne plynovody sú navrhované tak, aby boli schopné zabezpečiť dodávku plynu aj pri zvýšenom náraste spotreby než je uvažovaný. Dodávka elektrickej energie pre obec je zabezpečovaná vzdušnými 22 kV prípojkami z rozvodne Prešov. Obec má aj verejné osvetlenie, telefónny rozvod, miestny rozhlas. Obec zabezpečuje vývoz tuhého komunálneho odpadu firmou A.S.A

Viac o obci

Obec v štatistikách

 

Samosprávný kraj Prešovský
Okres Prešov
Región Šariš
Počet obyvateľov 1 390 (31.12.2013)
Rozloha 8,36 km²
Prvá písomná zmienka 1393

 

Základné informácie 


Obec Varhaňovce